NOVÁ  LEGISLATÍVA

V súvislosti s novou legislatívou na ochranu osobných údajov  (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  nám okrem iného pribudla v obchodnom styku so zákazníkmi  aj komunikácia o obnovení/ udelení SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM  OSOBNÝCH  ÚDAJOV.

Napr. prostredníctvom kontaktného formulára  na našej stránke v sekcii KONTAKTUJTE NÁS máte možnosť zaslať OBJEDNÁVKU, OTÁZKU alebo PRIPOMIENKU k našim produktom a službám, napísať svoje názory, podnety, dodatočné informácie či námety k web stránke.
Miesta označené (*) sú dôležité, aby sme Vás mohli následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou podľa Vášho výberu. Ak máte záujem o informačný materiál poštou, je potrebná aj kompletná korešpondenčná adresu.
Samozrejme, že sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne. Nezaobíde sa to ale bez výmeny vzájomných informácií a údajov, preto túto problematiku pripomíname... 

                                             
Pred udelením SÚHLASU  SO SPRACÚVANÍM  OSOBNÝCH  ÚDAJOV  Vás chceme ubezpečiť, že:

·       • Vaše osobné údaje nebudú poskytované iným príjemcom.

·       • Vaše osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané a to:   poskytovanie informácií o prevádzkovateľovi súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ich objednávaním alebo s ďalšími informáciami o rôznych akciách a novinkách formou SMS na telefónne číslo alebo formou tzv. newsletterov na e-mailovú adresu .

·       • Vy ako dotknutá osoba máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

·       • v odôvodnenom prípade máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

·       • cezhraničný prenos Vašich osobných  údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje ani nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.  

• Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete ako dotknutá osoba uplatniť e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu: novislc@gmail.com, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak si teda želáte opakovane dostávať informácie od nás e-mailom alebo formou SMS je vhodné nám zaslať aj predmetný súhlas a to:
e-mailom alebo poštou (doplniť, podpísať a zaslať priložený text) alebo online na tejto stránke www.novis-lc.sk, resp. Súhlas môžete vypísať a odovzdať pri osobnej návšteve konkrétnej predajne.

Ďakujeme.

NOVIS s.r.o, Lučenec